Privacy Statement

PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Muziekvereniging Wilhelmina Rijssen (hierna: “Wilhelmina Rijssen”) verwerkt van haar leden, donateurs, sponsors, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien je lid bent van Wilhelmina Rijssen, docent of dirigent, donateur of sponsor bent, of om een andere reden persoonsgegevens aan Wilhelmina Rijssen verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Muziekvereniging Wilhelmina Rijssen, Morsweg 8, 7461AG Rijssen, KvK 40074427. De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via info@wilhelminarijssen.nl

2. Welke gegevens verwerkt Wilhelmina Rijssen en voor welk doel

  1. 2.1. In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  2. a)  voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;
  3. b)  woonadres en eventueel postadres;
  4. c)  telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
  5. d)  overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals soort lid en instrument.

2.2. Wilhelmina Rijssen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. a)  Je naam en telefoonnummer en e-mail wordt tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Wilhelmina Rijssen en je te informeren over de ontwikkelingen van Wilhelmina Rijssen
  2. b)  naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen of lidmaatschappen van 3e instanties, voor aanvragen van subsidies van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, voor het inschrijven voor examens;
  3. c)  je naam, e-mail adres, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Wilhelmina Rijssen;
  4. d)  je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, lessen, afgenomen diensten af te wikkelen.

​​​3. E-mail en WhatsApp berichtgeving

Wilhelmina Rijssen gebruikt je naam, e-mailadres en mobiele telefoonnummer om je informatie te sturen over activiteiten, diensten en andere informatie die te maken hebben met Wilhelmina Rijssen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een e-mail naar info@wilhelminarijssen.nl

4. Bewaartermijnen
Wilhelmina Rijssen verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1.  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Wilhelmina Rijssen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.2.  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Wilhelmina Rijssen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1.  Via de ledenadministratie van Wilhelmina Rijssen kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Wilhelmina Rijssen zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

6.2.  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

6.3.  Indien je klachten hebt over de wijze waarop Wilhelmina Rijssen je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

6.4.  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze functionaris gegevensbescherming.

7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website (www.wilhelminarijssen.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.